Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Obejrzyj film "Zmiany demograficzne w Polsce - Projekt OECD, diagnoza 2012"

21-03-2013

Zmiany demograficzne – raport MRR i OECD

Początek: 21-03-2013 Koniec: 22-03-2013

Podsumowanie wspólnego projektu MRR i OECD dotyczącego lokalnych scenariuszy zmian demograficznych i roli Europejskiego Funduszu Społecznego było celem konferencji odbywającej się w Łodzi 21-22 marca 2013 r. Udział w spotkaniu wziął wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2012 r. zakończyło projekt badawczy, zrealizowany we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pn. „Lokalne scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne i strategie, dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozwoju umiejętności i wzrostu zatrudnienia”. Projekt zrealizowano w partnerstwie z władzami samorządowymi trzech województw: łódzkiego, małopolskiego oraz pomorskiego. Poza Polską w projekcie uczestniczyły jeszcze m.in. Holandia, Austria, Japonia i Niemcy.

Celem badania było dokonanie analizy różnych scenariuszy zmian demograficznych i ich potencjalnych skutków dla polskiego społeczeństwa, rynku pracy, a także polityk publicznych szczebla regionalnego i centralnego. Eksperci krajowi i międzynarodowi poszukiwali rozwiązań pozwalających na opracowanie sposobów łagodzenia negatywnych skutków zmian demograficznych oraz wykorzystanie nowych szans rozwojowych, jakie wynikają z tych zmian.

W wyniku realizacji projektu przygotowany został raport dla Polski. - Zrealizowany wspólnie przez nasz resort, samorządy 3 województw i OECD projekt badawczy pokazał, że w strategicznym przeciwdziałaniu negatywnym skutkom procesów demograficznych kluczowa jest kompleksowa diagnoza istniejącej sytuacji, a także zaproponowanie różnych możliwych scenariuszy dalszego jej rozwoju – powiedział wiceminister Paweł Orłowski. Dodał, że Europejski Fundusz Społeczny może odegrać w tym zakresie szczególnie istotną rolę, zwiększając skuteczność prowadzonych działań publicznych w obszarze rynku pracy, edukacji, zdrowia czy przedsiębiorczości.

wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

Główne wnioski wypływające z realizacji projektu i wyzwania wynikające z przemian demograficznych, które mogą być wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego w najbliższej przyszłości obejmują następujące aspekty:

  • Konieczność przyjęcia strategicznego podejścia do rozwoju usług dla osób starszych – w sektorze "srebrnej", "zielonej”, "białej" gospodarki. W tym kontekście konieczne jest również wzmocnienie niektórych sektorów i branż gospodarki, takich jak np. sektor ochrony zdrowia, turystyka i rekreacja, edukacja i nauka, m.in. poprzez rozwój kształcenia i szkolenia dla pracowników tych branż, rozwój jakości i standardów usług;
  • Tworzenie warunków i rozwiązań instytucjonalnych w zakresie wspierania długoterminowej polityki prorodzinnej, w tym przede wszystkim poprzez tworzenie miejsc pracy „przyjaznych” dla rodziców, promocję równego podziału obowiązków rodzinnych, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, a także upowszechnianie wysokiej jakości usług opiekuńczych i edukacyjnych oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej;
  • Działania mające na celu zwiększanie zatrudnialności osób starszych (55+) i młodych (30-). Jednocześnie bardzo ważna jest koncentracja na działaniach profilaktycznych, ograniczających zasięg i intensywność dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. W tym celu należy upowszechniać wśród pracodawców strategie zarządzenia wiekiem, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia pracowników, inwestowanie w zdrowsze i bardziej przyjazne warunki pracy;
  • Wzmacnianie potencjału zdrowotnego osób pracujących, poprzez opracowywanie programów profilaktycznych, rehabilitacyjnych, wspierających powrót do pracy, sprzyjających wydłużaniu wieku aktywności zawodowej, a także realizacji programów kształcenia lekarzy i pielęgniarek w tym zakresie.

Uczestnicy konferencji              Uczestnicy konferencji

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego                                     Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz prezentacjami wygłoszonymi w trakcie konferencji!

 

Pobierz plik:


Raport: Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (4,88 MB)

Prezentacje wygłoszone w trakcie konferencji Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie  (16,17 MB)  

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska