Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-05-2012

Trwa nabór wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 30 kiwetnia 2012 r. do 1 czerwca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie małopolskim.

 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 30 kwietnia 2012 r. do 1 czerwca 2012 r. (decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie). Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce składania wniosków:

Wnioski w ramach konkursu PO KL składa się w:
siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

oraz w siedzibach Zespołów Zamiejscowych WUP:

Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie,
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;

Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności:

  • banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe;
  • banki spółdzielcze;
  • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek;
  • konsorcja powyższych podmiotów.

Zgodnie z kryterium dostępu określonym w Planie Działania Projektodawca musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności pożyczkowej i/lub poręczycielskiej na rzecz mikroprzedsiębiorstw.


O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Konkurs obejmuje następujący typy projektów (operacji):

  1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii), obejmujące:
    • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę;
    • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

8 000 000 zł 

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie:

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu, w tym Dokumentacja Konkursowa, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1,
e-mail: efs@wup-krakow.pl,
tel. 012 42 40 737;

Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl,
tel. 018 44 29 432;

Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie,
al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl,
tel. 014 62 69 543.

Linki:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska