Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-05-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (mikropożyczki), Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 29 maja do 31 grudnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (mikropożyczki), Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Programu Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Konkurs otwarty:
Nr I/POKL/MP-6.2/2012

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 29 maja do 31 grudnia 2012 r.*


* dopuszcza się możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia konkursu w razie wyczerpania środków lub zawieszenia konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy min. 100 proc. kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane:
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, I piętro pok. 5
(Punkt Przyjmowania Korespondencji)
w godzinach pracy Urzędu
(poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30).

Sposób składania wniosków:


Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską
o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku
do Punktu Przyjmowania Korespondencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Typy Beneficjentów:

 • podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności:
  • banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe,
  • banki spółdzielcze,
  • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,
  • konsorcja powyższych podmiotów.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursów przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

 • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota:

7 000 000 zł 

Inne ważne informacje
Dokumenatacja konkursowa:

Dokumentacje konkursowe oraz ogłoszenia konkursowe dostępne są:
w Punkcie Informacyjnym EFS (pokój 1a)
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie,
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
oraz
na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Strona otwiera się w nowym oknie

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w:
Punkcie Informacyjnym EFS (pokój 1a)
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie,
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
oraz
na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Strona otwiera się w nowym oknie

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adresy e-mail:
b.szurminski@up.gov.pl,
m.falkowska@up.gov.pl,
k.dobrenko@up.gov.pl.

lub telefonicznie pod numery:
(89) 522 79 55, 522 79 65.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska