Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-03-2012

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 1 do 30 marca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
Programu Kapitał Ludzki (PO KL)
w województwie warmińsko-mazurskim

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 1 do 30 marca 2012 r.
(decyduje data i godzina wpływu wniosku)

Termin zakończenia konkursu:

czerwiec 2012 r.

miejsce publikacji wyników: strona internetowa Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Strona otwiera się w nowym oknie

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
II piętro, pokój 359
tel.: (89) 521 97 04, (89) 521 97 33.

Sposób składania wniosków

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające:

  1. wsparcie dla przedsiębiorstw, obejmujące szkolenie i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni, ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach;
  2. wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.
Kryteria wyboru projektu:

Kryteria dostępu:

  1. grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa i/lub pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i/lub pracownicy naukowi jednostek naukowych i/lub pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni;
  2. wsparcie kierowane jest do wskazanych we wniosku o dofinansowanie konkretnych przedsiębiorstw, klastrów, branż zainteresowanych wdrożeniem innowacji, dla których zostanie przygotowana odpowiednia analiza ich rzeczywistych potrzeb;
  3. rezultatem projektu jest opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, prowadzącej do zastosowania rozwiązania innowacyjnego w przedsiębiorstwach.

Kryteria strategiczne:

Projekt jest realizowany w partnerstwie, przez co najmniej dwa podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • sfera nauki;
  • instytucje otoczenia biznesu;
  • przedsiębiorstwa.

Za spełnienie kryterium przyznana zostanie premia w wysokości 10 punktów.

 

Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

5 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

5 000 000,00 zł

Procent dofinansowania projektu:

100 proc. (nie dotyczy wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej)

Inne ważne informacje
Dokumentacja konkursowa:

Dokumentacja konkursowa jest dostępna:
w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1
oraz
na stronie internetowej Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Strona otwiera się w nowym oknie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących projektodawcy znajdują się w dokumentacji konkursowej do konkursu oraz w dokumencie „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” Strona otwiera się w nowym oknie

Linki:

Strona internetowa Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim Strona otwiera się w nowym oknie


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska