Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-11-2011

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

W terminie od 2 listopada 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 2 listopada 2011 r.

Termin zakończenia konkursu:

około 2 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniego wniosku o dofinansowanie

 

Miejsce składania wniosków: 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
II piętro, pokój 303,
tel.: 89 52 19 715/722.

Sposób składania wniosków

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać  wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), poza podmiotami podlegającymi wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, w których przewidziano:

  • studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć),
  • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia, 
  • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,
  • programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria dostępu:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych tych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego).

Projekt zakłada kształcenie nauczycieli wyłącznie w krótkich formach.

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie nauczyciele kształcenia zawodowego (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu) i/lub nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich (definicja obszaru wiejskiego zgodnie z Podręcznikiem wskaźników POKL 2007-2013).

Kryteria strategiczne:

Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Za spełnienie kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów.

Projekt zakłada doskonalenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przy współpracy z pracodawcami. Za spełnienie kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów.

Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

4 000 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

4 000 000 zł

Procent dofinansowania projektu:

85 proc.

Inne ważne informacje
Dokumentacja konkursowa:

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna w siedzibie
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1
oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących projektodawcy znajdują się w Dokumentacji Konkursowej do konkursu oraz w dokumencie „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”.

Linki:

www.efs.warmia.mazury.pl 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska