Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-09-2012

Znamy termin I naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 28 września 2012 r. do 30 października 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w ramach konkursu nr POKL/7.2.1/IA/12.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Programu Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 28 września 2012 r. do 30 października 2012 r.

(decyduje data wpływu do WUP w Krakowie)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Miejsce składania wniosków:

Wnioski w ramach konkursu Programu Kapitał Ludzki składa się w:

siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

oraz w siedzibach Zespołów Zamiejscowych WUP:

Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie,
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;

Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

W ramach konkursu nr POKL/7.2.1/IA/12 o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  1. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
  2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

13 300 000 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie:

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu, w tym Dokumentacja Konkursowa, dostępne są na stronie internetowej Programu Kapitał Ludzki w Małopolsce Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1,
e-mail: efs@wup-krakow.pl,
tel.: 12 42 40 737;

Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl,
tel.: 18 44 29 432;

Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie,
al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl,
tel.: 014 62 69 543.

Linki:

Strona internetowa Programu Kapitał Ludzki w Małopolsce Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska