Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekty kluczowe

Zobacz więcej

Terminy konkursów

grudzień 2014
PWŚCPSN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

 

Jak było......

W latach 2004 – 2006 kryteria wyboru projektów określono w Uzupełnieniu SPO RZL i podzielono na zasady formalne i merytoryczne wspólne dla wszystkich Działań Programu oraz szczegółowe ustanawiane z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Ponadto, Instytucje Wdrażające mogły rozszerzyć listę wymagań, wskazując kryteria szczegółowe w Ramowych Planach Realizacji Działania. Kryteria te stanowiły zestaw wymogów, które musiał spełniać projekt, by mógł uzyskać dofinansowanie ze środków EFS.

 A jak jest....

Podobnie jak w systemie wdrażania SPO RZL, w ramach PO KL funkcjonują kryteria wyboru projektów, wskazane tym razem w dwóch dokumentach: „Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” oraz w Planach działania, przygotowywanych przez Instytucje Pośredniczące (IP) dla danego Priorytetu na okres jednego roku budżetowego. Są to dwa źródła informacji istotne z punktu widzenia projektodawcy przygotowującego projekt i analizującego opracowany wniosek pod kątem jego zgodności z przyjętymi kryteriami.

W pierwszym z dokumentów określone zostały kryteria ogólne, w drugim zaś IP mogą wskazać kryteria szczegółowe. Cechą charakterystyczną kryteriów ogólnych jest ich uniwersalny charakter dla wszystkich Priorytetów PO KL oraz fakt obowiązywania zarówno w przypadku projektów systemowych, jak i konkursowych. Dzielą się one na kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne.

Kryteria szczegółowe, wśród których wyróżnia się kryteria dostępu oraz strategiczne, obowiązują dla poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów w ramach Programu. Szczegółowe kryteria dostępu określane są, podobnie jak kryteria ogólne, zarówno dla beneficjentów systemowych, jak i konkursowych. Tych drugich dodatkowo obowiązywać mogą kryteria o charakterze strategicznym.

Co weryfikowane będzie w trakcie pierwszego etapu oceny?

Projektodawca przygotowując projekt, powinien wziąć pod uwagę, iż w trakcie oceny formalnej wniosek będzie weryfikowany pod kątem jego zgodności z kryteriami formalnymi oraz kryteriami dostępu, o ile zostaną określone.

W pierwszym przypadku weryfikacji podlegać będzie m.in. kompletność złożonego wniosku, zgodność sumy kontrolnej czy wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Dodatkowo możliwość realizacji projektu będzie uzależniona od tego, czy Instytucja Pośrednicząca uwzględniła w Planie działania dany typ projektu konkursowego bądź zwięzły opis projektu systemowego. W przypadku określenia kryteriów dostępu przez IP, możliwość złożenia wniosku może być ograniczona poprzez zawężenie obszaru realizacji projektu, katalogu uprawnionych beneficjentów czy wskazanie poziomu wymaganego wkładu własnego.

Analiza przygotowanego projektu pod kątem jego zgodności z powyższymi kryteriami jest o tyle istotna, iż ich niespełnienie w przypadku trybu konkursowego oznacza dla beneficjenta odrzucenie wniosku bez możliwości jego poprawy, jak to było przewidziane w minionym okresie programowania.

Jakie kryteria obowiązywać będą w ramach oceny merytorycznej?

Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe kryteria strategiczne, o ile IP zdecyduje o ich wyznaczeniu w Planie działania.

Kryteria merytoryczne pozwalają na ocenę jakości projektu, wiarygodności beneficjenta oraz sposobu finansowania projektu. Beneficjent konkursowy, którego wniosek spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, ma szansę na uzyskanie maksymalnej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej. Kryteria horyzontalne, których niespełnienie w trybie konkursowym oznacza odrzucenie wniosku, pozwalają na zweryfikowanie zgodności projektu z politykami i zasadami wspólnotowymi, prawodawstwem krajowym oraz zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Kryteria te mają charakter przekrojowy i określane są w celu zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego Programu.

Kryteria strategiczne, w odróżnieniu od wszystkich wcześniej omawianych, nie mają charakteru obligatoryjnego. Instytucje Pośredniczące określając je w Planie działania, decydują się na preferowanie pewnego typu projektów. Ich spełnienie pozwala beneficjentowi na zdobycie dodatkowej premii w maksymalnej wysokości 20 punktów. Co istotne, dodatkowe punkty przysługują wyłącznie beneficjentom, których wniosek otrzymał 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz minimum 60% punktów w poszczególnych punktach oceny. Kryteria te mogą dotyczyć różnych kwestii, na przykład premiowania projektów realizowanych w partnerstwie czy projektów, w których wsparcie koncentruje się na obszarach wiejskich.

 

Kryteria

Źródło informacji

Zastosowanie (projekty systemowe / konkursowe)

Niespełnienie kryteriów

Projekty systemowe

Projekty konkursowe

Ocena formalna

Ogólne formalne

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Projekty systemowe oraz konkursowe

Zwrot do poprawy

Odrzucenie wniosku

Szczegółowe dostępu

Plany działania

Projekty systemowe oraz konkursowe

Zwrot do poprawy

Odrzucenie wniosku

Ocena merytoryczna

Ogólne merytoryczne

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Projekty systemowe oraz konkursowe

Zwrot do poprawy

Odrzucenie wniosku (spełnienie kryteriów w minimalnym zakresie oznacza zdobycie 60 pkt.)

Ogólne horyzontalne

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Projekty systemowe oraz konkursowe

Zwrot do poprawy

Odrzucenie wniosku

Szczegółowe strategiczne

Plany działania

Projekty konkursowe

Nie dotyczy

Nieuzyskanie dodatkowej premii punktowej (nieobowiązkowy charakter)

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska