Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
strona:12...2idź do:  
26-11-2014
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br. Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji negocjacyjnych uzgodniono większość kwestii związanych z uwagami KE do krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Podczas kolejnych rund negocjacji wszystkich programów krajowych i 7 regionalnych uzgodnione zostały wszystkie rozbieżności między KE a instytucjami zarządzającymi. 

więcej
18-11-2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej
15-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój

15 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej
06-10-2014
Konferencja: 10 lat EFS w Polsce

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Perspektywy na przyszłość

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Dekadę realizacji projektów podsumowano podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego.

więcej
13-05-2014

Konsultacje wytycznych dla projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej
13-03-2014
wiceminister Paweł Orłowski i dyrektor Paweł Chorąży

Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020 w celu poprawy skuteczności kształcenia na poziomie wyższym pod kątem potrzeb rynku pracy – to główne zagadnienia, o których dyskutowali uczestnicy seminarium pn. „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”. Spotkanie otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
28-02-2014

Wsparcie dla osób 50+ w latach 2014-2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski uczestniczył w konferencji „Rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa”. Przedstawił informacje na temat nowej puli unijnych środków dla osób po 50 roku życia. Odbywające się 28 lutego 2014 r. wydarzenie było także okazją do zaprezentowania rezultatów dotowanego z funduszy Programu Innowacyjna Gospodarka projektu pn. "Domowy asystent osób starszych i chorych - Domestic".

więcej
28-01-2014
I posiedzenie Prekomitetu POWER

I posiedzenie Prekomitetu PO WER

 - Prekomitet Programu Wiedza Edukacja Rozwój to pierwsze tego typu gremium, powołane w państwach członkowskich UE na nową perspektywę. Funkcjonować będzie do momentu powołania właściwego Komitetu Monitorującego Program. Nastąpi to po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską – powiedział wiceminister Paweł Orłowski inaugurując pierwsze posiedzenie Prekomitetu PO WER. Odbyło się ono 28 stycznia 2014 r.

więcej
28-01-2014

Kryteria wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi kształtu systemu zapewniania jakości usług rozwojowych w perspektywie 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zachęca do wypełnienia Ankiety w sprawie kryteriów wpisu podmiotów do Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej
23-01-2014
Przemawia wiceminister Paweł Orłowski

Perspektywa 2014-2020. Co dla firm?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Związek Rzemiosła Polskiego zorganizowały konferencję, podczas której zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania dla tej grupy w nowej perspektywie unijnej. Spotkanie otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
16-01-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Zmiany demograficzne wyzwaniem dla polityki spójności

Problematyka starzenia się społeczeństwa oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w celu łagodzenia skutków zachodzących przemian demograficznych była głównym tematem seminarium Pożądane kierunki interwencji polityk publicznych w kontekście przemian demograficznych w Polsce". Spotkanie, które odbyło się 14 stycznia 2014 r. w Warszawie, otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
17-12-2013
Fundusze Europejskie dla osób 50+

Fundusze Europejskie dla osób 50+

W Programie Kapitał Ludzki przewidziano liczne formy wsparcia dla osób po 50 roku życia. Obejmują one usługi o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i społeczno-integracyjnym. Po 2013 r. działania te będą kontynuowane – poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.

więcej
29-11-2013
wykres

82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu Unii Europejskiej

W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży.

więcej
26-11-2013
Wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji "Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki"

O istocie partnerstwa

Realizacja zasady partnerstwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), miejsce polskich organizacji pozarządowych w europejskiej sieci współpracy, dalsze etapy programowania nowej perspektywy - to główne tematy konferencji „Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki”. O konsultacjach społecznych dokumentów na nową perspektywę mówił wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
14-11-2013
Zdecyduj się na innowację!

Zdecyduj się na innowację!

Upowszechnienie informacji o nowych rozwiązaniach wypracowanych w ramach współfinansowanych z Programu Kapitał Ludzki projektów, wręczenie nagród i wyróżnień w I edycji konkursu „Regaty Rozwoju. Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013”, były najważniejszymi wydarzeniami konferencji „Zdecyduj się na innowację!”. – Innowacje społeczne dają szanse spojrzenia w niestandardowy sposób na typowe problemy i poszukiwania nowych metod ich rozwiązywania. Bez nich nie było i nie będzie możliwości realizacji wyzwań stojących przed Polską i Europą – powiedział uczestniczący w spotkaniu wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska