Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-12-2013

Fundusze Europejskie dla osób 50+

W Programie Kapitał Ludzki przewidziano liczne formy wsparcia dla osób po 50 roku życia. Obejmują one usługi o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i społeczno-integracyjnym. Po 2013 r. działania te będą kontynuowane – poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.

Do końca I półrocza 2013 r. udział w projektach rozpoczęło blisko 321 tys. osób po 50 roku życia. Najwięcej uzyskało wsparcie dotyczące integracji społecznej – 68,5 tys.  oraz wsparcia na rynku pracy – 50,8 tys. osób. 

Fundusze Europejskie dla osób 50+

 – Działania skierowane do osób 50+ będą jednym z kluczowych obszarów finansowanych ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w latach 2014-2020 – podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju. W krajowym Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oprócz dostępności wsparcia w każdym działaniu, realizowane będą projekty skierowane wprost do osób 50+. Przykładowo, w priorytecie inwestycyjnym (PI) 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się, którego celem jest poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, realizowane będą działania takie jak:

  • pilotaż programów profilaktycznych,
  • upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się,
  • tworzenie sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,
  • wypracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy,
  • prowadzenie badań nad starzeniem się i sytuacją osób starszych oraz ich upowszechnianie.

Z kolei w ramach PI 8.11 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników planowane jest opracowanie i upowszechnianie kompleksowego programu aktywizacji osób powyżej 50 roku życia.

Działania będą podejmowane także z poziomu regionalnego, z uwagi na to, że w kolejnym okresie programowania ponad 70 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie wdrażane przez samorządy województw – powiadomił wiceszef resortu. Fundusze Europejskie będą kierowane na projekty mające na celu m.in. kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zdobycie nowych lub podniesienie kompetencji, a także  przedsięwzięcia dotyczące systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszłym wieku, opieki zdrowotnej i rehabilitacji medycznej dla osób starszych.

Fundusze Europejskie dla osób 50+
Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu

Konferencja „Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE” odbyła się 17 grudnia 2013 r. w gmachu Senatu.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska